2008 m. spalio 27 d., pirmadienis

Piratiškas šviestuvas

Parodysiu savo darbelį, kurį vis galvojau perdaryti, bet kompetetingos žiuri buvo nutarta, kad to nereikia daryti. Taigi - piratiškas šviestuvas sūneliui. Sūnučiui patinka, o va man norisi kažko kitokio, bet... na tegul kokius metus pabus toks.
2008 m. spalio 26 d., sekmadienis

LiemenėPagaliau vėl po truputį grįžtu prie rankdarbių . Mažais žingsneliais, bet vis tik. Savaitgalį prisėdau ir kartu su savo žirniu bežiūrėdama istoriją apie ryklį, besiklausydama pasakų apie nuostabiąją Mamulę Mū numezgiau sūnučiui liemenę.
2008 m. spalio 24 d., penktadienisTai ką girdėjome kai buvome vaikai:

Stovėk ramiai!
Nekalbėk pilna burna!
Ziūrėk,nepargriūk!
Ateik čia!
Eik pažaisk dabar vienas!
Paskubėk!
Kodėl manęs neklausai!
Nesimaišyk man po kojomis!
Neišsitepk!
Viską suvalgyk!
Duok,aš padarysiu!
Tu nemokėsi!
Patylėk!
Eik miegoti!
Nesimaišyk man!
Apsirenk!
Kur bėgi...dabar tai tau bus!..
Neliesk!
Nestovėk saulėje!
Atsargiai...esi per mažas!
Pasisveikink!
Aš užsiėmęs... netrukdyk!
Jau išsitepei!
Nesuprakaituok!
Eik greičiau!
Sakiau juk,kad pargriūsi!..
Eik greičiau!Tai ką norėjome išgirsti kai buvome maži vaikai:

Kaip jautiesi ?
Pasitikiu tavim
Tu toks gražus
Kaip gerai,kad tave turiu
Noriu išklausyti tave
Tu toks švelnus
Ar tu laimingas?
Pasakyk,kada jautiesi nelaimingas
Pasikalbėkime truputį
Jei nori, papasakok man
Man patinki toks, koks esi
Kas tave supykdė
Pasakyk,jei suklydau
Ką apie tai manai?
Kada tau nepatinku?
Ar tau liūdna?
Man patinka būti su tavimi
Kas tave nuskriaudė
Kodėl šito nenori?
Papasakok man apie ką galvoji
Verk, jei skaudu...
Tu toks mielas
Gal bijai?

10 vertingų vaikų patarimų tėvams1. Negadink manęs. Aš puikiai suprantu, kad nebūtinai turiu gauti viską, ko prašau. Aš tik bandau tave.
2. Nebijok man būti griežtas. Man taip geriau, aš tada jaučiuosi saugus.
3. Nebark manęs prie svetimų žmonių. Tavo pastabos, pasakytos prie keturių akių, bus žymiai veiksmingesnės.
4. Neleisk man išmokti blogų dalykų. Aš tikiu, kad tu pastebėsi dar jų užuomazgas.
5. Neklok man kelio kilimėliais, aš turiu nueiti savo „gumbų“ kelią.
6. Nebambėk. Jei taip darysi, aš ginsiuosi „apkursdamas“.
7. Neužmiršk, kad aš nemoku reikšti savo norų taip aiškiai, kaip suaugęs žmogus. Štai kodėl aš kartais būnu netikslus.
8. Neprieštarauk pati sau, nes aš nebežinau, kaip elgtis ir prarandu pasitikėjimą tavimi.
9. Rask laiko atsakyti į mano klausimus. Priešingu atveju pastebėsi, kad aš tavęs neklausinėju, o atsakymų ieškau kitur.
10. Atmink, kad aš negaliu augti laimingas be tavo meilės ir supratimo. Bet juk tai — savaime suprantame, tiesa?

2008 m. spalio 20 d., pirmadienis

Pirma klasė jau nebe už kalnų

Artėja laikas kai mano sūnutis pradės eiti į mokyklą. Vis dažniau kyla klausimas, kada leisti į mokyklą "sausinuką".
Atsakymų į šį klausimą ieškojau daug kur.

Tikiuosi, kad mano surinkta informacija padės ir kitiems tėvams.

Branda mokyklai

Svarbiausi požymiai, rodantys vaiko brandumą mokyklai

1. Socialinis - emocinis brandumas:

* Žino savo vardą, pavardę, amžių, šeimos sudėtį;
* Pats prausiasi, apsirengia, tvarko savo daiktus - stengiasi būti savarankiškas;
* Jaučiasi atsakingas už jaunesnius šeimos narius, globojamą gyvūnėlį, augalą;
* Stengiasi valdyti savo emocijas;
* Valdo savo spontaniškus norus dėl bendro žaidimo, veiklos;
* Nugali savo baimę, nedrąsumą;
* Planuoja laiką, gali pakomentuoti, ką padaręs, sutvarkyti darbo vietą;
* Dažniau užduotį atlieka iki galo nei meta nepabaigtą;
* Turi draugų kieme, darželyje, susidraugauja įvairiose situacijose;
* Noriai dalyvauja vaikų grupės veikloje: pokalbiuose, žaidimuose, šventėse;
* Žaisdamas gali ir vadovauti, ir paklusti bendraamžiui;
* Bendradarbiauja su kitais vaikais: kalbasi, tariasi, aiškinasi su kitais, ką ir kaip darys.

2. Vaiko intelektinė raida:

*
Smalsauja, klausinėja, tyrinėja aplinką, žiūrinėja knygas;
*
Išbando įvairias veiklas (prasimano įvairių žaidimų, bando vaidinti, groti, šokti, spalvina, piešia, mėgsta judriuosius žaidimus);
*
Turi darbinės atminties įgūdžius (žino, ko reikia žaidimui, ką kur padėjo, atsimena, kas ką sakė, ko prašė, ką ir kaip darė, įsimena eilėraščius, dainelių žodžius, šokio judesius);
*
Gali atrinkti vienodus daiktus pagal požymį (tos pačios spalvos, formos, medžiagos), sudėti daiktus didėjančia – mažėjančia tvarka, pasako, ką veikė ryte, numato, ką veiks vakare;
*
Gali suskaičiuoti daiktus, skaitmenis susieti su daiktais, spręsti tekstinius uždavinius, kuriuose reikia sudėti ir atimti daiktus;
*
Tiksliai ir aiškiai taria daugumą kalbos garsų, domisi žodžių reikšmėmis, kuria istorijas, domisi raidėmis, žodžiais;
*
Gerai atpažįsta įprastus daiktus, vaizdus, juos įvardija, supranta suaugusiųjų ir vaikų šneką, atsako į klausimus, padaro ko paprašytas;
*
Moka teirautis, pasakoti, aiškinti, nupasakoti, nurodyti;
*
Pradeda suvokti nuoseklumą, priežasties ir pasekmės ryšį;
*
Geba įsivaizduoti, kuria įsivaizduojamąją žaidimo aplinką, prisiima vaidmenis, piešia ir konstruoja tiek realius, tiek įsivaizduojamus dalykus;
*
Bando įveikti kilusius keblumus;
*
Moka susikaupti, išlaikyti dėmesį, logiškai mąstyti, įsivaizduoti, sklandžiai reikšti mintis, logiškai įsiminti.

3. Nuostata ir pasirengimas tapti mokiniu:

*
Nusiteikęs eiti į mokyklą;
*
Domisi knygomis (mėgsta vartyti, prašo paskaityti, domisi raidėmis);
*
Ranka pasirengusi rašymui (gerai kopijuoja linijas, figūras, spalvindamas laikosi kontūrų, taisyklingai laiko pieštuką).

Šaltinis:
http://www.mokytoja.lt/puslapiai/373/

Lietuvos respublikos Švietimo įstatymas

Aktualūs straipsniai7 straipsnis. Ikimokyklinis ugdymas


1. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

2. Ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvams (globėjams) pageidavus ar atsakingoms už vaiko teisių apsaugą institucijoms rekomendavus, pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

3. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1 iki 5 (arba 6) metų.

4. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo lopšeliai, lopšeliai-darželiai, darželiai, mokyklos-darželiai ir kitos mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.

5. Ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikiama švietimo pagalba Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2292, 2004-06-22, Žin., 2004, Nr. 103-3755 (2004-07-01)8 straipsnis. Priešmokyklinis ugdymas

1. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

2. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų sprendimu atskiram vaikui jis gali būti privalomas.

3. Vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programą vykdo darželiai, pradinės ir kitos mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.

4. Nelankančiam ugdymo įstaigos 5–6 metų vaikui švietimo pagalba teikiama Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2292, 2004-06-22, Žin., 2004, Nr. 103-3755 (2004-07-01)9 straipsnis. Pradinis ugdymas


1. Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

2. Pradinio ugdymo pirmąją klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai.

3. Pradinis ugdymas anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.

4. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo mokyklos-darželiai, pradinės ir kitos mokyklos.

5. Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.

Kada leisti vaiką į mokyklą?

Pagal Švietimo įstatymą vaikas privalo lankyti pirmą klasę, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai. Jeigu tėveliai pageidauja, o pedagogai patvirtina, kad vaikas subrendęs mokyklai, į pirmą klasę jis gali ateiti ir anksčiau, t. y. 6 metų.

Ką turi padaryti tėvai, kurie nori leisti į mokyklą šešerių metų vaiką?


Šešiamečių vaikų brandą tikrina psichologas. Tėvai turi kreiptis į miesto ar rajono Pedagoginę-psichologinę tarnybą. Čia dirbantys specialistai patikrins vaiko pasirengimą mokyklai ir parašys rekomendaciją.

Jeigu į mokyklą susiruošė šešiametis, psichologo patikrinimas privalomas. Tėvų noras ir požiūris į savo vaiką ne visada sutampa su ugdymui reikalingais vaiko brandumo požymiais. Jei vaikas žino raides, to nepakanka leisti jį į mokyklą. Būsimas pirmokas turi būti emociškai atsparus, nesivaržyti bendrauti, nesibaiminti atsidurti tarp nematytų žmonių ir t. t.
Vaiko amžius neturėtų būti vieninteliu kriterijumi apsisprendžiant, ar leisti vaiką į mokyklą. Svarbu yra vaiko branda. Yra vaikų, kurie pasirengę eiti į mokyklą jau penkerių. Kiti subręsta vėliau. Tačiau nereikėtų laukti ilgiau nei sukaks 7 metai. Ši riba nustatyta ir Švietimo įstatyme.
Dažnai vaikai mokyklą pradeda lankyti šešerių metų. Iš tiesų, jei vaikas yra motyvuotas, aktyvus, pasitikintis savimi, net raides pažįsta ir skaičiuoti moka, neprasminga laukti, kol sukaks septyneri. Laukiant, stabdant vaiką, slopinant jo aktyvumą galima padaryti ir meškos paslaugą – vaiko susidomėjimas ir noras eiti į mokyklą dings, jam taps nebeįdomu.
Jei tėvai abejoja, ar leisti šešiametį į mokyklą, ar ne, verta pasitarti su priešmokyklinės grupės ar darželio pedagogu. Arba tiesiog dirstelėti į priešmokyklinio ugdymo standartus ir permąstyti, ar jų vaikas jau pasirengęs mokyklai.
Verta pasiskaityti.


http://www.ve.lt/?rub=1065924810&data=2007-06-11&id=1181494363
http://www.mamosdienorastis.lt/index.php?id=mk-a-mokyklon-6ar7
http://www.tindirindi.lt/about.php?page_id=108
http://www.ve.lt/?rub=1065924810&data=2005-04-14&id=1113405225
http://supermama.lt/portal/content/view/97/122/
http://www.mokytoja.lt/puslapiai/373/

2008 m. spalio 13 d., pirmadienis

Barsuko taukaiSakoma, kad laukinių gyvūnų taukai pasižymi gydomosiomis savybėmis.

Tačiau piktnaudžiauti jais neverta.

Ir vis tik, kuo ypatingi barsuko taukai?


Iš visų gyvūnų barsukas bene vienintelis neserga tuberkulioze. Jo taukai labai gerai įsigeria į odą, todėl rekomenduojami įtrynimams sergant plaučių ligomis (pneumonija, tuberkulioze) ir bronchitais.
Juose gausu omega3, omega6,vit. A,B2, B6.

Puikiai tinka imuninei sistemai stiprinti.

Tai priemonė, skirta greitai ir veiksmingai gydyti kosulį, tracheitą, bronchitą, bronchopneumoniją, kai kurių rūšių astmą ir pan.Esama duomenų, kad naudodami barsuko taukus žmonės pagliau susidorojo su kosuliu. Šie riebalai sustiprinti imunitetą. Barsuko taukai tinkami ir tiems, kurie laikosi griežtos dietos.

Jei nuspręsite bandyti gydyti ligas gyvūnų riebalais, atidžiai stebėkite, ar riebalai dar tinkami vartoti. Pasenę riebalai yra aštraus rūgštaus kvapo arba kvapas panašus į pūvėsių. Skonis apkartęs.

Perkaitintų riebalų spava yra ryškiai gelsvos spalvos. Tokių riebalų biologinės vertės nėra, o jų naudojimas yra pavojingas sveikatai.

Gydant bronchitą, peršalimą, gripą, gerklės skausmą, barsuko taukus reikia maišyti su medumi lygiomis dalimis. Galimas suvartoti iki 30-50 gramų per dieną.


Vartojimas

Barsuko taukus geriausia pradėti vartoti tris kartus per dieną dvi savaites, 30-40 minučių prieš valgį po valgomąjį šaukštą. Po to siūloma palaipsniu pereiti prie vartotjimo kartą per dieną. Nuo vartojimo pradžios praėjus dviem svaitėms, vartojama ryt, likus 30 – 40 minučių iki pusryčių, ir vakare po 2-3 valandų po vakarienė. Vaikams, atsižvelgiant į jų amžių, siūloma vartoti po vieną arbatinį ar valgomąjį šaukštą kartą per dieną.


 • Jei nesate alergiški medui, barsuko taukus truputį pakaitinkite, kad taptų košės tirįtumo, įdėkite medussantykiu 3-1, t.y. 3dalys barsuko taukų ir 1 dalis medaus.

 • Taip pat galima maišyti barsuko taukus su juodųjų serbentų arba aviečių džemus.

 • Vaikams siūloma barsuko taukus užpilti šiltu pienu.

 • Sergantiesiems chronišku bronchitu, pneumonija, 1, 2 stadijos plaučių tuberkulioze gydyti rekomenduojamas toks mišinys:

1 dalis alijošiaus lapų,

2 dalys karvės sviesto arba barsuko taukų,

2 dalys medaus.

Dėl skonio pridėti kakavos arba vanilės. Šį mišinį 5 valandas laikyti karštoje orkaitėje. Šiuos vaistus ligoniams reikia duoti po 1 šaukštą su pienu 3 kartus per dieną.

Reguliariai gėriantys šiuos vaistus ligoniai pasijunta daug geriau: mažiau kosti, praeina naktimis prakaitavimas, pagerėja apetitas.

 • Kai smarkiai kosėjama barsuko taukus galima sumaišyti su medumi, brendžiu ir kas dieną po truputį išgerti šio mišinio.

Tuberkuliozės gydymui:

100 g barsuko taukų.
100 g medaus
50 g alijošiaus sulčių
po vieną valgomąjį šaukštas 20-30 minučių prieš valgį, 3 kartus per dieną.

10 vnt. citrinų.
10 vnt. kiaušinių.
0.5 l konjako (brendžio)
1 l barsuko taukų
1 l medaus
Citriną su visa žievele sumalti, užpilti iš likusių ingredientų pagamintu mišiniu ir palaikyti 3-5 dienas. Po to sutrinti žievę ir viską išmaišyti. Gerti po 1/3 stiklinės 3 kartus per dieną.

Vaikams

100 g barsuko taukų.
100 g medaus.
100 g graikinių riešutų

100 g džiovintų abrikosų
100 g razinų
Po vieną valgomąjį šaukštą 3 tris kartus per dieną prieš valgį.


Naudotasi:
http://www.culture.lt/satenai/

http://www.medicinavisiems.lt/

http://www.mamosdienorastis.lt/

http://www.vilniausginklai.lt

http://www.sekunde.lt/

http://www.kraujas.lt/forum/

http://narodnoe-sredstvo.ru/badger/use.html

http://www.medy.ru (Андреев А. Народный лекарь. Энциклопедия здоровья. 2005. №25. С.12)Pati perku tokius

pati perku štai tokius

http://www.fitosila.ru/catalog/033546.html (Čia švilpiko taukai) ir tokiushttp://www.fitosila.ru/catalog/034845.html

2008 m. spalio 11 d., šeštadienis

Kaip teisingai uždėti kompresą

Kaip tinkamai paruošti kompresą

1.Ištieskite medvilnės gabalėlį maždaug 30x50 cm ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
2. Tolygiai paskirstykite kompreso medžiagą; vaistinius augalus, medų, skystį ar pan. (35-50g džiovinto vaistinio augalo ar kitos kompreso medžiagos) medvilninio audeklo viduryje (žr. 1 Pav.). Tada dengiama celofanu.
3. Sulenkite kiekvieną audeklo pusę į vidurį (2 Pav.).
4. Užtvirtinkite juostą taip, kad turinys būtų saugus. Tai galima padaryti medžiaginiu ar specialiu popieriniu pleistru (3 Pav.).
5. Uždėkite kompresą toje vietoje , su kuriuo elgsis su audeklo puse į odą (4 Pav.). Celofanas apsaugo, kad gydomasisi turinys būtų kuo arčiau odos.
6. Kompresu apvyniokite kaklą, ant jo užriškite vilnonę skarelę ar šaliką.
Štai ir puikus sausas šildomasis kompresas.Naudotasi:
http://www.aromantic.co.uk/herbal-skin-care.htm

kompresai gerklei


Šildomasis kompresas

Gabalėlį marlės arba minkšto gerai drėgmę sugeriančio audinio kelis kartus sulankstyti ir suvilgyti kambario temperatūros vandeniu, lengvai nugręžti ir apdėti skaudamą vietą, ant drėgno audinio uždėti celofano, klijuotės arba kitokios neperšlampamos medžiagos (ji turėtų būti pora trejetu centimetrų platesnė už audinį), viską apdėti vata ar šilta flanele ir aprišti bintu ar ilgu šaliku.

Kadangi šildomąjį kompresą paprastai rekomenduojama laikyti apie dešimt valandų, jį geriausia dėti nakčiai.

Kompresui vietoje šilto vandens galima naudoti ir odekoloną, degtinę ar su vandeniu per pusę skiestą spiritą.

Visus kompresus geriausia dėti nakčiai arba miegant dieną.


 • Varškės kompresas. saują kambario temperatūros varškės sumaišyti su trupučiu šilto vandens, paskleisti ant medžiagos, po medžiaga dar dėti plėvelę (maistinę) ir apvynioti kaklą. Varškė ištraukia visą karštį. Kuo varškė riebesnė tuo geriau, o kaimiška idealiausia.
 • Šaukštas alyvuogių aliejaus, šauktas medaus ir šaukstas viskio, gal net mažiau šio gėrio - viską sumaišyti ir taip pat - skarelė, plėvelė ir ta masė, ant gerklės ir miegot.
 • Išvirtos su lupenomis bulvės, sutrinti ir dėti ant krūtinės.
 • Ant drobės užtepti medaus-degtinės košelę: šaukštelis medaus, šaukštelis degtinė, išmaišyti ir tepti. (Bet tik jei vaikas nealergiškas medui). Ant to kompreso dar uždėti politileno gabalėlį ir švelnios vilnos skiautelę, kad būtų šilta.
 • Gali padėti ir kopūstlapis. Galima palyginti jį su lygintuvu ir šiltą, bet ne karštą kloti ant krūtinės; arba užtepti ant jo medaus ir dėti kaip kompresą ant krūtinės. Jeigu terliotis su kompresais nėra nei noro, nei jėgų, tiesiog pridėkite prie gerklės lengvai paglamžytų kopūstlapių ir užriškite ant jo lengvą vilnonį šalikėlį.
 • Imti medaus, jį pašildyti, ištepti nugarą ir krūtinę, tada aprengi medvilnės marškinėliais.
 • Druską pakepinti keptuvėje ir susuki į marlę, dėti tokį šalikėlį ant kakliuko.
 • Gausiai suvilgyti vatą degtine, skiedžiant su vandeniu, apdėti kakla, uždengti maišeliu ir maišelį aprišti; ant viršaus dar šaliką, kad šiltai būtų. Su tokiu kompresu pabūti per naktį.
 • Šiltą šaliką išklokite sluoksniu vatos, ją uždenkite polietileno skiaute, o ant jo uždėkite 4-6 kartus perlenktą marlę, suvilgytą sodos tirpale (šaukštelis sodos ¼ stiklinės karšto vandens). Palaikykite kompresą ant gerklės 2 valandas, tuomet įtrinkite kaklą švelniu kremu (geriausia vaikišku) ir apriškite vilnoniu šaliku arba skarele.
 • Jeigu nėra temperatūros, galima 2 valandoms ant gerklės uždėti spirito kompresą, atskiedus jį vandeniu (santykiu 1:1).
 • Pašildyti šiek tiek rūgpienio (kefyras netinka), paskleisti ant medžiagos, po medžiaga dar dėti plėvelę (maistinę) ir apvynioti kaklą šilta skarele ar šaliku.
 • Paimti tamsaus medaus 9pvz., grikių) ir jį gerai puodelyje išsukti iki baltumo, ųlašinti kelis lašus eterinio aliejaus, geriausia eukaliptų arba citrinų, ir tą košę uždėti ant marlės, jį ant gerklės, ant jo dėti celofaną ir šiltą skarelę.
Verta apsilankyti:
http://www.vaistazoles.lt/
http://lmedicina.dnp.lt/vaistazoles.htm
http://www.supermama.lt/forumas/index.php?showtopic=10754&hl=angina


Naudotasi:
http://www.sveikatossodas.lt/index.php?lang=1&sid=277&tid=1165
http://www.alfa.lt/straipsnis/85084
http://lmedicina.dnp.lt/vaistazoles.htm
http://www.lsveikata.lt/index.php?page_id=284&s=2732
http://www.valstietis.lt/Naudinga/Atsakymai/Kaip-gydyti-gerkles-skausma
http://www.sveikaszmogus.lt/index.php?pagrid=rudens&lid=2&rodyti=str&strid=1876&subtema=112
http://www.supermama.lt/forumas/index.php?showtopic=10754&hl=angina
http://www.supermama.lt/forumas/index.php?showtopic=27451&hl=angina